O czasopiśmie

„Konteksty Społeczne” są półrocznikiem naukowym w otwartym dostępie, w którym stosowana jest procedura podwójnej anonimowej recenzji zewnętrznej (double-blind peer review). Cała zawartość, o ile nie zaznaczono inaczej, jest licencjonowana zgodnie z Creative Commons 3.0.

Czasopismo wydawane jest przez Instytut Socjologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Pierwotna wersja periodyku jest elektroniczna, dostępna wyłącznie Internecie (w formacie pdf). W pełni uprawnionymi językami publikacji są język polski i język angielski. Obowiązuje styl bibliograficzny APA (American Psychological Association).

Współczynnik odrzuceń nadsyłanych artykułów: ok. 30%.

„Konteksty Społeczne” znajdują się na liście czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (wykaz z dnia 31.07.2019; pozycja 28912). Liczba punktów: 20.

Profil

„Konteksty Społeczne” są czasopismem wprawdzie o profilu socjologicznym, ale szeroko otwartym na inne nauki społeczne i humanistyczne, szczególnie na: antropologię kulturową, filozofię, historię, kulturoznawstwo, psychologię, politologię, a także na prawo i ekonomię.

Redaktorzy pisma wyrażają nadzieję, że będzie ono stanowiło płaszczyznę wymiany refleksji teoretycznych i wyników badań empirycznych nad różnymi aspektami rzeczywistości społecznej. W „Kontekstach Społecznych”, zgodnie z ich tytułem, preferujemy prace oryginalne i nowatorskie, odkrywające nowe segmenty, aspekty i konteksty badań społecznych. Szczególnie oczekujemy na teksty o charakterze interdyscyplinarnym.

W „Kontekstach Społecznych” publikujemy: artykuły, recenzje, polemiki, przekłady, raporty badawcze oraz wywiady. Zapraszamy do publikacji autorów z Polski i zagranicznych. Wybrane numery czasopisma mają temat przewodni, któremu jest poświęconych 3-6 artykułów, a pozostałe teksty mogą dotyczyć innych zagadnień. Niekiedy publikujemy numery specjalne o charakterze monograficznym, których treść w całości jest związana z jednym tematem.

Indeksowanie w bazach danych

Central and Eastern European Online Library (CEEOL)
Erih Plus
Google Scholar
Index Copernicus Journals Master List
POL-index
The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH)